บุคลากรงานแนะแนว


 บุคลากรงานแนะแนว

 

นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่น
หัวหน้างานแนะแนว

 

นางธีรณีย์ ฤทธิแสง

 

นางมุนินทร์ สุขสำราญ

 

นางสาวภัทรวิภา วงษ์จำปา

 

นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้

 

นางสาวกรุณา อุ่นเมือง