เรื่อง : การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563 11 มิถุนายน 2563 (14:08 น.)   เข้าชม 2419

ด้วยกองทุนกู้ยืมให้การศึกษา เปิดให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อประสงค์ขอกู้ กยศ.  ปีการศึกษา 2563 โดยกองทุน ให้ยื่นกู้ในระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2563 โดยผู้ประสงค์ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท/ปื
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  4 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 2.00
นักเรียนที่มีความประสงค์ขอกู้ ให้เข้าไปลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan เพื่อขอรหัสผ่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  หากมีข้อสงสัยให้ติดต่องานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา

   >>> นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลผ่านกลุ่ม facebook : กยศ. นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา

คู่มือการใช้งานระบบ สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://eservices

หรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-studentloan ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง https://www.studentloan.or