เรื่อง : กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 29 ตุลาคม 2564 (14:18 น.)   เข้าชม 493

กิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ 

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี